Jiří Straka

 
Jiří Straka (1967) je český umělec žijící a působící v Pekingu a Praze.
Od dětství jej fascinovala Čína, proto se rozhodl studovat sinologii na Univerzitě Karlově, na níž navázal studijní pobyt na Ústřední akademii výtvarných umění v Pekingu, v ateliéru tradiční tušové malby. V letech 2002-2006 působil jako restaurátor Asijských sbírek v Národní Galerii. Ta vlastní po Číně druhou největší sbírku děl malíře Čchi Paj-Š, který nepochybně velmi ovlivnil i samotného Straku. Právě dlouhodobé studium a cesta k porozumění kultury a malby dálného východu se pak stala základem autorovy tvorby. V ní spojuje tradiční mistrovské techniky, například metodu „pracné tuše“ či „malbu bez kostí“, s tradicí západního malířství. Straka tak dokáže invenčně pracovat s náměty barokního zátiší, vytváří působivé detaily hmyzu, ale také hbitě reaguje na sociální problémy čínského prostředí. Ve svých zátiších z čínských stavenišť a na ně volně navazujícím cyklem lehkých děv tak upozorňuje na současné sociální problémy rozvíjející se velmoci.  Navíc se nebojí experimentovat, pořádá happeningy nebo maluje náměty s původním vnímáním technik neslučitelné.
Právě spojování východu a západu, tradičního a moderního bez ohledu na „zvyklosti“ je hlavním znakem Strakovi tvorby, která narušuje ustálené hranice vnímání západního a východního umění jakožto oddělených fenoménů.

 

Květiny v moři zla (2. - 26. 5. 2017)


Jiří Straka (1967) is an outstanding Czech artist who lives and works in Beijing and Prague.
He has been fascinated by China ever since his childhood, so he decided to take up Sinology at Charles University. This was followed by a study visit to the Central Academy of Fine Arts in Beijing – studio of traditional ink painting. Between 2002 and 2006 he worked as a restorer of the Asian collection of the National Gallery, which owns the second largest collection of Qi Baishi’s works after China. These paintings have undoubtedly had a great influence on Straka’s work.

It is the long-running study and approach to understanding the culture and painting of the Far East that have formed the essence of the artist’s work. In it, he combines the traditional masters’ techniques such as the “meticulous ink” or “flesh without bones painting” with western painting traditions. In this way, Straka is able to inventively approach subjects such as Baroque still lifes or create impressive insect details while readily responding to the social issues of China. In his Chinese construction site still lifes and their loose follow-up cycle of prostitutes, he draws attention to current social issues that the emerging super power has to face. Furthermore, he is not afraid to experiment: he holds happenings or depicts subjects incompatible with the traditional perception of the techniques.

The combination of east and west, tradition and modernity regardless of “conventions” forms the essence of Straka’s work, which disrupts the fixed margins of perceiving western and eastern art as two separate phenomena.