Please accept our cordial invitation to the exhibition.

DIV VID
Adam Kašpar

  • výstava se koná od 13. 10. do 3. 11. 2016 
  • Balbínova 26, Praha 2
 

"Téměř posvátná pokora vůči malířství a jeho možnostem zpodobování viděného, vůči Zemi a její kráse, kterou si Kašpar bytostně uvědomuje a předává divákovi skrze systematické pozorování, prožívání krajiny a posvátné úctě k tvarům Země a pochopení zákonitostí malířské iluze.
Na slovo vzatý malíř Kašpar je student pátého ročníku Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru Martina Mainera. Od počátků studia vyniká svou osobností, nezaměnitelným talentem a originalitou.
Práce Kašpara je klasickou krajinomalbou, která je nadčasová, pevně a jasně zakotvená do moderního umění, má duchovní i uměleckou podporu mnoha svých starších kolegů u nás i ve velkém světě současného malířství, kteří se podobnou snahou po realismu a výrazu obrazů dnes zabývají a jsou na výsluní zájmu investorů, galeristů i veřejnosti.
Spíše než jako pomíjivý jev, pojímá Kašpar krajinu jako krásu s velkým K, jako něco, co prostupuje prastarý, mytický duch skal, hor, ledovců, lesa, pramenů, hlubin tůní, tvaru stromů. Kašpar vrství a vrtí barvu, hněte barvy z tub do barev, které v tubách nejsou a nelze je vymyslet, které lze zhmotnit a uvidět jen skrze touhu a um malíře po vystižení tvaru, hloubky prostotu, jakosti světla a atmosféry místa."

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

A humility, almost sacred, towards painting and the possibilities of capturing the visible, towards the Earth and its beauty that Kašpar substantially recognizes and passes on to the viewers through systematic observation, experiencing of the landscape and sacred awe of the Earth’s shapes and understanding of the rules of painting illusion.
Kašpar is a prominent painter and a student of the fifth year at the Prague Academy of Fine Arts in Martin Mainer’s studio. Ever since he commenced his studies he has been impressing with his personality, unmistakable talent and originality.
Kašpar’s work is a classical landscape, timeless, firmly and clearly anchored in modern art and has the spiritual and artistic support of many of his elder colleagues both in the Czech Republic and in the broad contemporary art world, who deal with similar realistic efforts and expression and who are in the limelight of investors, gallerists and the general public.

Rather than approaching the landscape as a fleeting phenomenon, Kašpar  treats it as Beauty with capital B, as something pervaded with the ancient, mythical spirit of rocks, mountains, glaciers, woods, springs, deep pools and tree shapes. Kašpar layers and wiggles the paint, he kneads the paints from the tubes into colours that do not exist in these tubes and that cannot be conjured up, they can only be materialized through the artist’s desire and skill in capturing the shape, depth, space, light quality and the atmosphere of the location.