Přijměte srdečné pozvání na výstavu. / Please accept our cordial invitation to the exhibition.

INVENTURA
Jakub Tomáš

  • 30. 9. od 18:30 komentovaná prohlídka
  • 3. 9. – 3. 10. 2015
  • Balbínova 26, Praha 2

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
 

Jakub Tomáš Inventura

Inventura

Jakub Tomáš: Inventura

Jakub Tomáš (1982), nedávný absolvent pražské Akademie výtvarných umění (2006 – 2012, prof. Vladimír Kokolia, prof. Jiří Sopko), se od své diplomové práce (2011-2012) pravidelně objevuje na české umělecké scéně jako výrazný malíř, který je schopen aktualizovat svébytným způsobem současnost pro obraz. Právě v době, kdy končil svá studia, byly jeho práce zařazeny Karlem Srpem do výstavního cyklu Start up, kterým Galerie hlavního města Prahy dodnes zpřístupňuje veřejnosti živé impulsy nejmladšího českého umění. Již tehdy jsme mohli zaznamenat výjimečné schopnosti autora: svobodné avšak nikoliv samoúčelné nakládání s malířskými výrazovými prostředky, smysl pro nové formátování obrazu v závislosti na proměně lidského vědomí, osvojení si malířské iluze, kterou lze přetvářením demaskovat a rozvinout tak celou řadu otázek přesahujících úzké vymezení jedné z uměleckých disciplín.

Píšeme-li o tom, že Jakub Tomáš „aktualizuje současnost pro obraz“, myslíme tím především fakt, že jeho práce vycházejí a rostou z živých vztahů mezi lidským vědomím a skutečností, kterou vědomí reflektuje a neustále znovu obnovuje, aby kriticky upozornilo na nejasnosti, omyly, chyby a lži, jež se tu (ve skutečnosti) objevují a jež zasévají rozpory mezi skutečné poznání a falešné bytí. Tím je proměňováno a bystřeno i samotné vědomí. Zbavuje se klamu i sebeklamu a ostří své kritické nástroje k tomu, aby tuto zkušenost zobecnilo a vydalo o ní svědectví. Výstupem celého procesu „promýšlení v prožívání tvorby“ je u Jakuba Tomáše obraz, jehož základní povaha spočívá v tom, že nic nezastírá. Naopak, autor se pohybuje ve směru demaskování výrazových prostředků a strategií malby, aby lépe a přesněji nalezl rozpory, které se dějí v evokovaných malířských vztazích a konstelacích (a analogicky kdekoliv jinde). Nejedná se tu o žádné zobecnění poznání a priori, nýbrž naopak o systematické rozkládání obrazových, předmětných a datových konvencí a o cílené prohlubování rozpornosti v samotném vnímání malířského povrchu díla. I proto se Tomášův obraz stále více podobá koláži, o které stále určitěji víme, že koláží není. Přesněji je spíše její iluzivní metaforou. „Kolážována“ je samotná konstituce obrazu, princip, prostřednictvím kterého malba uskutečňuje svá sdělení. A tato „jednota v rozpornosti“ jako by nám otevírala oči, které si uvykly neposílat informace o tom, co vidí, dál. Rozpojení vidění a vědomí, které je utvářeno reflexí viděného, zůstává hlavním tématem Tomášových obrazů.

Název výstavy Inventura odkazuje na pracovní proces spojený s obchodem a prodejem - provádění inventury čili náhodné kontroly, evidence věcí (zde obrazům nebo motivů) formou výstavy. Výstava potom funguje jako jeden z nekonečně možných vzorků toho, co bylo pracovníky inventury (autor a kurátor) separováno, vystaveno, a zároveň veřejností prostřednictvím návštěvy výstavy „zkontrolováno“, dříve, než budou obrazy opět uskladněny podle místa a potřeb toho, komu patří.

Petr Vaňous, nezávislý kurátor (text upraven z Revue art 2/ 2015)

 

 

Jakub Tomáš: Inventory

Jakub Tomáš (1982), a recent graduate from the Prague Academy of Fine Arts (2006 – 2012, prof. Vladimír Kokolia, prof. Jiří Sopko) has been appearing regularly in the Czech arts scene as a distinct painter, who is able to update the present for painting in his own particular manner. Just around the time of his graduation, his works were selected by Karel Srp for the Start Up exhibition cycle, by which the Prague City Gallery presents the living impulses of the youngest Czech art to the public. Already then, we were able to note the artist’s exceptional abilities: a free and yet not autotelic approach to the painter’s means of expression, a sense for new formatting of the painting corresponding with the changing human conscience, a mastery of painting illusion, which can be exposed by being altered and in this way, a range of issues which surpass the narrow borders set up by one artistic discipline can be brought up.

By writing that Jakub Tomáš “updates the present for painting” we primarily refer to the fact that his works are based on and stem from the existing relationships between the human conscience and reality which is reflected and permanently renewed by this conscience in order to point out any ambiguities, mistakes, errors and lies which appear in this reality and which introduce contradictions between the true knowledge and false being. By this, conscience itself is being altered and made more acute. It gets rid of delusion as well as self-delusion and sharpens its critical tools to generalize this experience and give testimony about it. The output of this whole process of “thinking through the experiencing of creation” is, in the case of Jakub Tomáš, a painting for which not obscuring anything is characteristic. On the contrary, the artist is working towards exposing the means of expression and painting strategies in order to better and more accurately find contradictions which can be found in evoked painting relationships and constellations (and analogically anywhere else). This is not the case of a priori perception but contrarily of a systematic decomposition of image, subject and data conventions and of targeted deepening of the contradiction in the perception of the painted surface of the artwork. That is also the reason why Tomáš’s painting ever more resembles a collage, even though we become more and more certain of the fact that it is not a collage. More accurately, it is its illusory metaphor. The constitution of the artwork in itself, the principle through which the painting conveys its messages, is “collaged”. And this “unity in contradiction” seems to open our eyes which had grown used to not passing on the information about what they can see. The separation of seeing and conscience arising from the reflection on what is seen remains the main subject of Tomáš’s paintings.

The exhibition title Inventory refers to the process used in trade and business – taking an inventory or randomly checking the current assets, an evidence of thing (in this case images or motifs) in the form of an exhibition. The exhibition then becomes one of the infinite sample possibilities of what the inventory workers (author and curator) have separated, exhibited and which is, at the same time, “checked” by the visiting public before the paintings are put away again according to the location and needs of their owner.

Petr Vaňous, independent curator (text adapted from Revue Art 2/ 2015)